>Er piratkopiering tyveri?

>Nylig var representanter for filmbransjen igjen ute i media og beklaget seg over piratkopiering av film. Denne gangen er det sites som tilbyr streaming av film og sportsbegivenheter uten at rettigheter er betalt for. Bransjefolket krever at politikerne skal ta rev i seilene og sørge for at lovgivning kommer på plass slik at synderne kan straffes. og erstatning kan innkreves. Argumentasjonen de har framlagt gjennom uttalelser og PR-kampanjer er at piratkopiering er nøyaktig det samme som tyveri av en materiell eiendel. Du ville ikke stjålet en bil, hvorfor da piratkopiere? Men har en slik argumentasjon hold i virkeligheten? Rettighetshaverne pusher også så ofte de kan dramatiske tall som viser de enorme summene de taper på piratkopieringen. Men er disse tallene i nærheten av å være relle?

Konklusjon.

Kort oppsummert er svaret på begge de to ovenstående spørsmålene et klart nei. Piratkopiering er ikke det samme som å stjele en bil, og tapene bransjen påstår å lide er langt fra reelle. Jeg vil her gjøre rede for faktum som taler for dette synspunktet.

Noen premisser.

Først må jeg gjøre rede for noen grunnpremisser. Straff kommer i forskjellige former og utdeles med forskjellige intensjoner. Straff kan være både frihetsberøvelse (fengsel) og inndragning av penger eller andre materielle eiendeler (bøter, erstatning). Straffen kan utdeles med forskjellige motiver; regelrett hevn, gjenopprettelse av skade, eller som et såkalt almennpreventivt virkemiddel (at potensielle lovbrytere ser konsekvensene av en handling og avstår fra handlingen for å unngå dem). Jeg vil her ikke forholde meg til straff motivert av hevn eller almennprevensjon, kun ta for meg straff som gjenopprettelse av skade (erstatning), da jeg finner at det er den eneste legitime motivasjon for å utdele straff. En forbrytelse er å påføre noen en reell, dokumenterbar materiell skade. Frihetsberøvelse og inndragning av eiendeler er i seg selv skadeforvoldelse. Brukes en slik straffereaksjon mot noen som ikke har forvoldt noen reell, dokumenterbar skade, er straffen i seg selv å anse som en forbrytelse. Lovens eneste legitime formål er etter min personlige mening som et system for gjenopprettelse av skade, og kan derfor ikke brukes som et virkemiddel for å påføre noen en skade uten at vedkommende selv har initiert rettsvesenets reaksjon ved å påføre andre en skade. For at eventuell diskusjon i kjølvannet av dette innlegget ikke skal dreie seg om mitt syn på andre straffeformål vil jeg videre i dette innlegget kun sikte til erstatning når jeg nevner straff.

Begrepene pirat og piratkopiering bruker jeg for å beskrive en person som laster ned åndsverk i strid med loven. Det gjør jeg fordi det disse begrepene er de som populært brukes om slike, ikke som en indikasjon på at en som beskrives som pirat, eller som har piratkopiert, er skyldig i noen reell forbrytelse.

Jeg vil også nevne at jeg ikke har den ringeste antydning av kunnskap om jus. Om jeg i dette innlegget skulle begå elementære feil som å blande inn begreper som rimelig tvil inn i et felt som reguleres sivilrettslig, om nå det ikke har noe der å gjøre, hvilket jeg ikke har den ringeste idé om, vær vennlig å noter deg bak øret at jeg argumenterer ut fra det jeg anser som prinsipper om rett og galt, ikke juridiske spissfindigheter. Regnskap er det jeg driver med til daglig, lurer du på noe om Merverdiavgiftsloven er det ikke direkte usannsynlig at jeg kan komme med et korrekt svar. Dette innlegget dreier seg om tenkning rundt hva som er rett og galt på et moralsk plan, noe jeg beskjeftiger meg med i fritiden, ikke på et faglig plan.
 
Piratkopiering er ikke biltyveri.

Å stjele en bil er å påføre noen en direkte, reell, dokumenterbar skade. Fjerner jeg en bil fra en bilforretning uten å betale for den har jeg påført bilforretningen et reelt tap. Tapet er en direkte konsekvens av at bilen ble fjernet fra bilforretningen. Det er et en-til-en-forhold mellom tyvens handling og bilens rettmessige eiers tap. Bilen er udiskutabelt å anse som et tapt salg, dens rettmessige eier er dermed påført et reelt tap tilsvarende bilens salgsverdi. Dette tapet lar seg uten videre dokumentere i en rettssal. En slik skade må gjenopprettes av vedkommende som har forvoldt den ved at den tapte verdien erstattes, samt at bilens rette eier kompenseres tiden det tar, og alle kostander i forbindelse med, å identifisere tyven og bringe ham eller henne for retten. Formålet med prosessen og den påfølgende straffen er å gjøre offeret for forbrytelsen skadefri på tyvens regning.

Rettighetshaverne hevder på sin side at det samme er tilfelle ved piratkopiering, at det er samme type en-til-en-forhold mellom en pirats kopiering av et åndsverk og et tapt salg. En ulovlig nedlastet film tilsvarer et tapt salg av nevnte film. Dette vil være riktig om man snakker om det nevnte biltyveriet fra en forretning. Tapet av bilen tilsvarer et tapt salg, i et en-til-en-forhold. Bilen blir fysisk fjernet fra forretningen, og kan ikke innbringe den rettmessige eieren noen salgsinntekt. Dreier diskusjonen, som i dette tilfellet, seg derimot om digitale medier blir virkeligheten en annen. En piratkopiert datafil er nettopp det, en kopi. Den er ikke en vare som blir fjernet fra en forretning og derfor ikke kan selges. Selve kopieringen påfører ikke en rettighetshaver noe direkte tap. Piratkopiering av en film påvirker ikke rettighetshaverens mulighet til å selge den samme filmen til en annen person, slik et tyveriet av bilen gjør. Det angivelige tapet skjer indirekte, gjennom at kopieringen fortrenger et salg til den samme personen som har stått for kopieringen, at personen velger å laste ned filmen fra f.eks. The Pirate Bay i stedet for å kjøpe den. Siden kopieringen ikke innebærer noe reelt, direkte tap, må de, for å kunne rettferdiggjøre utdeling av straff, i hvert enkelt tilfelle bevise at kopieringen har medført fortrengning av et salg. Om de ikke kan bevise dette, og får tilkjent erstatning, vil de gjennom erstatningen få tildelt penger de ikke ville fått om kopieringen ikke hadde funnet sted, altså har den såkalte piraten blitt påført en skade uten å selv ha forvoldt sine angivelige ofre noen skade. Rettsvesenets straffereaksjon mot piraten er nå ikke lenger en gjenoppretting av en skade, den er en forbrytelse i seg selv, og rettsvesenet er redusert til et virkemiddel en spesifikk bransje kan bruke for å tilrane seg andres økonomiske midler.

La meg belyse dette nærmere med et veldig klart hypotetisk eksempel. En person er arbeidsledig og har veldig dårlig økonomi. Vedkommende laster ned et veldig stort antall filmer fra The Pirate Bay, og trekkes for retten av filmenes rettighetshavere. Rettighetshaverne fremmer påstand om at erstatning skal idømmes i et en-til-en-forhold basert på filmenes utsalgspris i DVD-form, la oss si kr. 200.000,-. Personen vi snakker om er som nevnt blakk som en kirkerotte, og ville aldri hatt mulighet for å kjøpe film for så store summer. Dermed vil det være klart at det foreligger rimelig tvil om, for ikke å si at det er motbevist, at personenes nedlasting av film har fortrengt salg i den størrelselsorden rettighetshaverne påstår, vedkommende kan altså ikke dømmes til å betale rettighetshaverne erstatningen de søker, da det ikke foreligger noe reelt tap å erstatte. 

Har du selv, som jeg gjorde tidligere, noensinne begått piratkopiering av åndsverk, vil du uten videre se logikken i dette resonnementet. Da jeg piratkopierte musikk lastet jeg ned et veldig stort antall album jeg uansett ikke ville kjøpt. Det å laste ned og samle på mp3-er ble et formål i seg selv, det aller meste av musikken ble ikke engang hørt på en eneste gang. Musikkbransjen tapte veldig lite penger på min piratkopiering, da jeg var arbeidsledig og blakk som en kirkerotte store deler av tiden, sammenlignet med mengden musikk jeg lastet ned ble veldig få salg fortrengt til fordel for nedlasting fra P2P-nettverk. Jeg var, selvfølgelig, et ekstremt eksempel, men jeg overbevist om at det i varierende grad er beskrivende for de aller fleste som piratkopierer. For ordens skyld kan jeg nevne at jeg for lengst har sluttet å piratkopiere musikk. Jeg ser, ironisk nok mine konklusjoner i dette innlegget tatt i betraktning, på piratkopiering som umoralsk, og foretrekker å betale for åndsverkene jeg nyttiggjør meg av.

Gråsoner.

For å vise hvor urimelig en lovgivning rundt åndsverk som ikke tar utgangspunkt i reell, dokumenterbar skade er, vil jeg her ta for meg noen eksempler som enklest kan defineres som gråsoner. Disse er alle hypotetiske eksempler da jeg ikke er kjent med at noen ennå har forsøkt å få erstatning idømt i tilsvarende tilfeller. La oss ta de mest eksteme og hypotetiske først.

Hvis du reiser til Paris og oppsøker Louvre for å ta en kikk på Mona Lisa vil du se skilt som forbyr deg å ta bilder av maleriet. Har du ved å ta bilde av Mona Lisa gjort deg skyldig i å stjele det og og skal dermed idømmes en erstatning i en størrelsesorden hinsides noe noensinne har sett tidligere? Eller skal du betale en erstatning i størrelsesorden av prisen souvernirforretningen tar for bildene av maleriet? Blir det rett å definere ditt fotografi av Mona Lisa som et tapt salg for souvernirforretningen? Eller skal det begrenses til om du tar et bilde av et av bildene souvernirforretnigen frambyr til salg. Hva hvis jeg selger bilder av huset mitt på Internett, og Google publiserer egne bilder av huset på Google Street View. Har Google da gjort seg skyldig i tyveri og skal idømmes å betale meg erstatning for et tapt salg?

For å bevege oss nærmere noe som kunne skjedd i virkeligheten, har en amerikaner som gjennom bruk av proxyserver omgår Spotifys geografiske begrensninger gjort seg skyldig i tyveri av åndsverk i et en-til-en-forhold, og idømmes straff deretter? Eller er jeg som bruker av iTunes geografisk begrensede butikk for film og TV-innhold skyldig i å urettmessig tilegne meg åndsverk, og skal dermed idømmes erstatning i et en-til-en-forhold for innholdet jeg har kjøpt, eventuelt mellomlegget mellom prisen jeg har betalt og utsalgsprisen for hver film i DVD-form i en norsk forretning?

Åndsverkets tilknytning til mediet.

Hvordan rettighetshavernes representanter regner ut det de mener er tapet de lider på grunn av piratkopiering vet jeg ikke. Deres motivasjon tatt i betraktning, går jeg ut fra at de tar utgangspunkt i det enkeltes åndsverks dyreste form i markedet. Et åndsverk levert på DVD er vanligvis langt dyrere enn det samme åndsverket levert i digital form i en nettbutikk eller en tjeneste som Spotify. Skal et tapt beløp estimeres må dette tas i betraktning. Rettighetshaverne argumenterer mot seg selv når det gjelder åndsverkets tilknytning til mediet det leveres gjennom. En typisk påstand er at man ikke betaler for selve mediet, det er retten til å nyttiggjøre seg av selve åndsverket man betaler vederlag for. Det skulle tilsi at en person som har kjøpt et album på CD har kjøpt retten til å nyttiggjøre seg av åndsverket uavhengig av medie, og vedkommende skal da være fri til å laste ned en digital kopi av det samme åndsverket om vedkommende skulle komme i skade for å miste eller ødelegge det analoge mediet. Dette ønsker ikke rettighetshaverne, de tar det for gitt at åndsverket i et slikt tilfelle er uløselig tilknyttet det analoge mediet det opprinnelig ble levert på. Faktisk er de så ekstreme på dette punktet at de, noen steder men ikke overalt, har fått politikerne til å vedta lover som forbyr kopiering av kjøpt åndsverk til annet medie enn det opprinnelige. Blant annet ineholder det amerikanske copyrightloven Digital Millennium Copyright Act et forbud mot å bryte digitale låser på et åndsverksmedie man selv eier. Hvordan dette er i Norge er jeg usikker på, men rettighetshaverne har i det aller minste forsøkt å få en lignende lovgivning gjennom Stortinget. Rettighetshaverne må bestemme seg, er åndsverket uløselig tilknyttet mediet det ble levert på skal deres tapsansalg i det aller minste reflektere dette, eller så må kjøperen av åndsverket tillates å erstatte et tapt eller ødelagt analogt medie med nedlasting av en digital kopi av det samme åndsverket.

Avslutningsvis.

Jeg vil påstå at jeg har lagt fram såpass mye i dette innlegget som gjør at du i det aller minste kan være enig med meg i at ulovlig nedlasting av åndsverk ikke er det samme som et tyveri av en materiell eiendel, og at disse to dermed må behandles på vidt forskjellig måte, i strid med ønskene til rettighetshaverne. Mitt håp er at de som vil selge åndsverk også etter hvert vil se at likheten ikke er så klar som de hevder, eller i det aller minste at politikerne gjør det, og dermed gjennom å nekte dem de lovene de ønsker insentiverer dem til å gå fullt og helt inn for å etablere løsninger for brukervennlig salg på Internett av åndsverk til en rimelig penge. Tjenester som iTunes, Hulu og Netflix viser at det lar seg gjøre å konkurrere mot piratene så lenge tilbudet overgår det piratene kan stille opp med i kvalitet og brukervennlighet, og prisen er akseptabel. Når alt kommer til alt, vi som elsker musikk og film har stort sett råd til å betale for oss, og kunstnerne vil vel som hovedregel at deres arbeid skal krones med våre ørers og øynes oppmerksomhet.

About these ads
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert og merket med , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

68 svar til >Er piratkopiering tyveri?

 1. olvewold sier:

  >"Bilen er udiskutabelt å anse som et tapt salg, dens rettmessige eier er dermed påført et reelt tap tilsvarende bilens salgsverdi. "Her strander du. Utifra dine premisser, er det kun hva det kostet forretningen å kjøpe bilen, som er et direkte, dokumenterbart tap; salgsinntektene fra bilen er fiktive, potensielle og udokumenterte, på samme måte som piratkopiering. Da salgsinntekter (minus innkjøpspris) fra en bil og salgsinntekter fra salg av åndsverk er analogt, er du inkonsekvent: enten påfører biltyven ikke bilforretningen et reelt tap utover innkjøpsprisen, eller så påfører piraten et reelt tap på distributørene av åndsverket. Jeg mener naturligvis det siste, og en enkel dokumentasjon er hvordan piratkopiering nesten har drept markedet for PC-spill. Men dette med tap mener jeg er mindre viktig; det viktige er at pirater forskyner seg av andres eiendom mot deres vilje. Derfor er piratkopiering tyveri.

 2. rabiatius sier:

  >Du har rett, Olve. Når man skal beløpsfeste det reelle tapet ved et biltyveri, er det innkjøpsprisen man skal gå ut fra. Innkjøpsprisen er den reelle kostand forretningen har hatt ved bilen, når innkjøpsprisen erstattes kan forretningen så uhindret ta inn salgsprisen om det viser seg at varen har en reell salgsverdi. Du tar derimot feil når du hevder at dette ugyldiggjør argumentasjonen min. Det reelle tapet må vurderes i det enkelte tilfelle, ikke ut fra løse påstander om at piratkopiering har drept PC-spillmarkedet. Du kan ha rett på generell basis om du klarer å bevise at det ikke er økningen i konsollspillmarkedet som har drept PC-spillmarkedet, men fortsatt må en hver sak behandles individuelt, og det reelle tapet må bevises.

 3. Leif Auke sier:

  >hør her :-) hvis du fjerner immateriell verdi, eller merverdi på en vare og sier all erstatning skal være til reel kost, har du samtidig sagt at prisen på enhver vare skal kunne reguleres på grunnlag av kostnad. Det er kommunisme :-) (X10)Hvis jeg ikke er fornøyd med prisen på en vare, kan jeg stjele den og betale en beregnet erstatning etter "reel kostnad".Innfører vi et slikt system, bryter økonomien sammen og det blir umulig å kjøpe og selge varer etter en fri prisfastsettelse.Ser du poenget :-)

 4. rabiatius sier:

  >Godt poeng, Leif, men heller ikke dette berører det jeg skriver i innlegget mitt. Om det er kostpris eller salgspris som er utgangspunktet for å beregne tap, er det ikke et en-til-en-forhold mellom piratkopiering/tap slik jeg beskriver i innlegget mitt.

 5. olvewold sier:

  >Du er fremdeles strandet. For, etter dine premisser, vil en som stjeler en bil, men legger igjen penger til å dekke produksjonskostnadene, ikke ha påført bilforretningen et reelt tap, og dermed ikke ha begått en urett. Det er åpenbart vås, og det er fordi vi moralsk klandrer biltyven ikke for det økonomiske tapet han påfører bilforretningen, men for at han faktisk har stjålet en bil; han har forskynt seg av andres eiendom mot deres vilje, og dermed krenket deres eiendomsrett. Derfor er biltyveri galt, og derfor er musikktyveri, eller andre former for tyveri av åndsverk, galt.

 6. Leif Auke sier:

  >Olwe: Jepp. Det er grunnlaget. Eiendomsrett har med rett til noe substansielt, dvs disposisjonsretten til noen 'ting' og det har ingen ting med kost eller potensiell salgspris å gjøre. Definisjon på tyveri er at man tilegner seg helt eller delvis en rett på tilgang som ikke er avtalt.En immateriell verdi har forøver alltid en 'kost' selv om den er lav og det alltid være noen som har gjort ett eller annet stykke arbeid, eller kjøpt ett eller annet stykke arbeid, m.m man kommer over en eller annen eierløs verdi, men da er det å ta ting til eie det stykke arbeid som er kosten.

 7. Leif Auke sier:

  >en musikkstrofe, dataprogram, bilde etc etc som ikke har eksistert og ingen dermed kan ha eiet, tilhører derfor den gjør det stykke arbeid å kreve eierskapet. Man kan selvfølgelig si at det som aldri har vært, men som oppstår uansett årsak, tilhører alle, men da er det umulig å dekke / eller prissette kostnader ved å 'oppdage' ting.

 8. rabiatius sier:

  >Gutta boys, dere bør lese innlegget mitt igjen, for kommentarene deres er fullstendig irrelevante.For å gjøre det enda enklere for dere:1. Erstatningens formål er å gjenopprette forvoldt skade.2. Når bits treffer harddisk oppstår ingen reell, dokumenterbar skade direkte, slik det gjør ved tyveri av en materiell eiendel.3. Hvis erstatning skal kunne idømmes må det altså bevises utenfor rimelig tvil at en skade virkelig har skjedd som direkte følge av kopieringen.4. Hvis dette ikke bevises er det ikke lenger snakk om erstatning men illegitim indragning av penger

 9. SondreB sier:

  >Her er noen kommentarer til innlegget ditt, var forresten noe vanskelig å følge tråden i innlegget ditt…Salg av hva som helst bør foregå ved frivillige kontrakter mellom to parter. Selger jeg deg en bil, inngår vi en kontrakt. Lager du musikk og selger til meg, inngår vi gjerne en kontrakt. Ingen andre er bundet til disse kontraktene. Avtalefrihet er dette og hele samfunnet bygget på slike, muntlige og skriftlige =)Kopiering av f.eks. musikk er noe helt annet enn å stjele en bil. Musikk er underlagt "copyright", mens en fysisk bil er underlagt privat eiendomsrett og helt annet lovverk.En riktig sammenligning ville vært om du laget en bil som var en kopi av f.eks. Ferrari. Ferrari har "copyright" på sine biler.Spørsmålet blir da: Er det rett at du skal få lov til å lage en Ferrari-kopi ved hjelp av dine egne eiendeler?Jeg holder privat eiendomsrett som det mest grunnleggende prinsippet i et fredelig og fritt samfunn. Dette er også så grunnleggende at det er en del av Menneskerettighetserklæringen:- Enhver har rett til å eie eiendom alene eller sammen med andre.- Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.Privat eiendomsrett tilsier at du kan gjøre hva du vil med din egen eiendom, hvis du ønsker å bygge en kopi av Ferrari etter du har sett en på gata, har du selvsagt full rett til å gjøre det. Du har også da selvsagt full rett til å selge denne bilen videre til andre. Noe annet, ville vært å legge dramatiske restriksjoner på den private eiendomsretten.

 10. Leif Auke sier:

  >Sondre: "Kopiering av f.eks. musikk er noe helt annet enn å stjele en bil. Musikk er underlagt "copyright", mens en fysisk bil er underlagt privat eiendomsrett og helt annet lovverk."Det er her du tar feilMusikk og andre immaterielle verdier er også underlagt privat eiendomsrett, herunder avtalefriheten og alle rettigheter som medfølger. Hvis det IKKE var, er copyright regler unødvendig, fordi alle da pr. definisjon har fri tilgang.Men kan godt mene musikk burde være eierløst, men slik er det ikke nå.Det som forundrer meg er at dere så tydelig er for privat eiendomsrett og at alle avtaler som inngåes mellom parter skal være frivillig, og samtidig ønsker å frata de som eier immaterielle verdier eierskapet. Hvis Jeg bruker 1 mill (la oss si et årsverk) på å utvikle et dataprogram, da er programmet en immateriell verdi og et åndsverk. (ingen betydning om det er lagret på en eller 100 kopier) Du ønsker da å frata meg eiendomsretten til åndverket. Det er det motsatte av å være for privat eiendomsrett :-)

 11. Leif Auke sier:

  >1000 kr er en immateriell verdi. Hvis ikke man vil forholde seg til immaterielle verdier, blir ting fryktelig problematisk :-)

 12. olvewold sier:

  >"En riktig sammenligning ville vært om du laget en bil som var en kopi av f.eks. Ferrari. Ferrari har "copyright" på sine biler."Nei, Ferrari har trademark på sine biler. Copyright og trademark er ikke det samme, og dekkes ikke av det samme lovverket. Copyright er til for å beskytte åndsverk, som filmer, musikk, og bøker; trademark er for å hindre at noen selger noe de utgir for å være noen andres produkt, som en Ferrari som ikke egentlig er en Ferrari. Formålet med trademark er altså å forhindre svindel, ikke å beskytte intellektuell eiendom (og lovgivningen hindrer meg ikke i å produsere en bil som er helt lik Ferrari, bare å kalle den Ferrari.

 13. Leif Auke sier:

  >Det er teknisk hvordan eiendomsretten praktisk er beskyttet ved hjelp av ulike lover.Trademark er ordning med lov-beskyttelse, hvor man erkjennes en eiendomsrett til et merke for å gjøre det lettere etterpå å avgjøre rettstvister ved eventuelt missbruk.Ok. Ta en 1000kr seddel og kopiering. En 1000kr. seddel representerer en immateriell verdi, fordi den er i seg selv verdiløs, men kan brukes til å skaffe andre verdier.Skulle det være lov å kopiere 1000kr. seddelsen under henvisning til at man ikke fjerner den opprinnelige seddelen, vet vi hvordan det går.Det er akkurat det samme som gjelder ved kopiering av andre immaterielle verdier.

 14. SondreB sier:

  >Olve: Trademark er registrering av et varemerke. Det kan være navn, utforming av logo, osv. Det eksisterer ikke mulighet for å ta varemerkebeskyttelse på bil-design.http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/"Et varemerke er et særpreget kjennetegn for dine varer og/eller tjenester." "Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk."Copyright er opphavsretten til et åndsverk, det være seg et dikt, en bok, en film, en sang, et grafisk design, arkitekturelt design, osv, osv. Her inngår også utformingen og design av en spesiell bil.Varemerke (trademark) og opphavsrett (copyright) er ikke det samme. Varemerke må søkes om, opphavsrett har man automatisk ved åndsverkloven.Videre av det du skriver er riktig, jeg sa ingenting om å kalle bilen for "Ferrari" og selge den "som en Ferrari".Jeg kan derfor ikke se at du har gitt meg noen argumenter mot min påstand.

 15. SondreB sier:

  >Leif Auke: Tyveri av en bil og tyveri av åndsverk er underlagt veldig ulike lover. Straffeloven for tyveri og Åndsverkloven for kopiering.Åndsverkloven tillatter privatpersoner å kopiere musikk til eget formål. Det er tillatt å kopiere CD til MP3, noe som jeg tror musikkere i Norge får betalt for over skatteseddelen. Det er en rettighet vi altså betaler for.Avtaler trenger ikke å innvolvere en fysisk eiendom, som f.eks. en banan eller bil. Vi kan gjøre en avtale om arbeidskraft, vi kan gjøre avtale om noe som skal skje i fremtiden. Altså noe som ikke eksisterer engang, men som er planlagt, osv, osv. Vi kan gjøre en avtale om produksjon av musikk i fremtiden, lenge før den eksisterer. Ditt argument om at musikk er underlagt privat eiendomsrett fordi vi kan gjøre avtale om det, er ugyldig.Hvis du bruker et årsverk på å lage et dataprogram, da vil du sitte igjen med det dataprogrammet. Dette gjør mange personer og bedrifter, som har et behov som må dekkes.Hvis noen bryter inn på din datamaskin og sletter programmet du har laget, da har de brutt seg inn i ditt datasystem og gjennomført en kriminell handling. Hvis noen bryter inn på PCen din og legger programmet ditt ut på nettet, har DEN personen gjort en kriminell handling. Når et barn i Afrika laster ned ditt program fra en webserver, utføres ingen kriminell handling.Det derimot mange tilhenger av intellektuell eiendomsrett mener, er at man også har en enestående rett på all potensiell fortjeneste på salg av åndsverket. I enkelte tilfeller når man også kommer inn på patenter, ønsker man altså å etablere et monopol på prosesser, teknikker og andre oppfinnelser, hvor det er førstemann til mølla (patentstyret) som vinner.Hvis du legger ut din musikk, film, bok, dikt, dataprogram tilgjengelig for andre uten restriksjoner, da kan du ikke forvente at samtlige kommer til å betale for disse verkene. Slik har det heller aldri vært, selskaper som Microsoft har hatt millioner av brukere som ikke har betalt.Jeg betaler for musikken jeg liker, fordi jeg støtter de artistene som produserer den musikken jeg digger. Ulike forretningsmodeller fungerer for ulike mennesker, noen vil ta betalt før man er ferdig (f.eks. programmerer, forfattere) mens andre bruker sine åndsverk til å promotere og forsøker å selge pr. stk. Andre lever på donasjoner, osv.Det er intet tyveri å kopiere en idé. Det er intet tyveri å kopiere en sang. Det er intet tyveri å kopiere en film. Det er intet tyveri å utnytte kunnskap dine venner har gitt deg. Det er intet tyveri å skape et bedre kunstverk eller åndsverk ved hjelp av inspiriasjon fra alle de som har kommet før oss.

 16. SondreB sier:

  >Leif Auke: Tyveri av en bil og tyveri av åndsverk er underlagt veldig ulike lover. Straffeloven for tyveri og Åndsverkloven for kopiering.Åndsverkloven tillatter privatpersoner å kopiere musikk til eget formål. Det er tillatt å kopiere CD til MP3, noe som jeg tror musikkere i Norge får betalt for over skatteseddelen. Det er en rettighet vi altså betaler for.Avtaler trenger ikke å innvolvere en fysisk eiendom, som f.eks. en banan eller bil. Vi kan gjøre en avtale om arbeidskraft, vi kan gjøre avtale om noe som skal skje i fremtiden. Altså noe som ikke eksisterer engang, men som er planlagt, osv, osv. Vi kan gjøre en avtale om produksjon av musikk i fremtiden, lenge før den eksisterer. Ditt argument om at musikk er underlagt privat eiendomsrett fordi vi kan gjøre avtale om det, er ugyldig.Hvis du bruker et årsverk på å lage et dataprogram, da vil du sitte igjen med det dataprogrammet. Dette gjør mange personer og bedrifter, som har et behov som må dekkes.Hvis noen bryter inn på din datamaskin og sletter programmet du har laget, da har de brutt seg inn i ditt datasystem og gjennomført en kriminell handling. Hvis noen bryter inn på PCen din og legger programmet ditt ut på nettet, har DEN personen gjort en kriminell handling. Når et barn i Afrika laster ned ditt program fra en webserver, utføres ingen kriminell handling.Fortsetter…

 17. SondreB sier:

  >Fortsettelse…Det derimot mange tilhenger av intellektuell eiendomsrett mener, er at man også har en enestående rett på all potensiell fortjeneste på salg av åndsverket. I enkelte tilfeller når man også kommer inn på patenter, ønsker man altså å etablere et monopol på prosesser, teknikker og andre oppfinnelser, hvor det er førstemann til mølla (patentstyret) som vinner.Hvis du legger ut din musikk, film, bok, dikt, dataprogram tilgjengelig for andre uten restriksjoner, da kan du ikke forvente at samtlige kommer til å betale for disse verkene. Slik har det heller aldri vært, selskaper som Microsoft har hatt millioner av brukere som ikke har betalt.Jeg betaler for musikken jeg liker, fordi jeg støtter de artistene som produserer den musikken jeg digger. Ulike forretningsmodeller fungerer for ulike mennesker, noen vil ta betalt før man er ferdig (f.eks. programmerer, forfattere) mens andre bruker sine åndsverk til å promotere og forsøker å selge pr. stk. Andre lever på donasjoner, osv.Det er intet tyveri å kopiere en idé. Det er intet tyveri å kopiere en sang. Det er intet tyveri å kopiere en film. Det er intet tyveri å utnytte kunnskap dine venner har gitt deg. Det er intet tyveri å skape et bedre kunstverk eller åndsverk ved hjelp av inspiriasjon fra alle de som har kommet før oss.

 18. Leif Auke sier:

  >"Det er intet tyveri å kopiere en idé. Det er intet tyveri å kopiere en sang. Det er intet tyveri å kopiere en film. Det er intet tyveri å utnytte kunnskap dine venner har gitt deg. Det er intet tyveri å skape et bedre kunstverk eller åndsverk ved hjelp av inspiriasjon fra alle de som har kommet før oss"Jeg skjønner ikke hvor du tar den definisjonen av tyveri ifra. Det er ikke anledningen som rettferdiggjør et tyveri eller ikke, men hvilke forutsetninger den som eier varen har gitt for at du skal få del i den. Selv om vi har selvbetjening i de fleste butikker, begår du tyveri om du ta en vare og går uten å betale. Grunnen til det er at du åpenbart vet at det er den betingelsen eier av varen har satt for at du skal få lov å ta den med ut av butikken.Forteller jeg deg om en ide uten å ta forbehold, har jeg allerede gitt deg ideen, men forteller jeg deg om en ide under forbehold om at den er min, begår du tyveri om du benytter ideen.Så enkelt er det (også finnes det masse gråsoner i forhold til hvilke betingelser som er satt og tillatelser som er gitt, implisitt og eksplisitt)

 19. Anonymous sier:

  >Ahhhh! Endelig noen som har forstått noe. Tror jeg må få Jens til å se litt på din blogg/nettside. Dessuten burde vel noen som jobber med jus også se dette?Thor :O)Ser frem til øl og diskusjoner snart

 20. >Hei Marius, Magne fra VG Nett her. Nå har jeg lagt inn innlegget ditt som en av dagens anbefalinger på Lesernes VG.

 21. Per Pleks sier:

  >Enig i at bransjen skyter seg selv i foten bittelitt ved å ikke klare å skille tyveri av materielle gjenstander, fra brudd på kopieringsbestemmelsene i åndsverkslovgivningen. På den annen side er det jo åpenbart at bransjen taper penger på den ulovlige nedlastingen, stupet i CD-salget viser jo det, selv om det er umulig å dokumentere på individnivå at akkurat den personens nedlasting representerer et reellt tap.Det vil således være meningsløst å forfølge den enkelte nedlaster med svære erstatningslrav – for et slikt krav kan ikke dokumenteres. Desto mer fornuftig er det å gå etter de som deler, f.eks. Pirate Bay, og la disse guttta få svi på pungen – det har de ærlig fortjent. Noe svensk høyesterett også har bekreftet.

 22. Thomas sier:

  >Hva med f.eks felger til bil som det produseres kopier av? Meget utbredt i dagens felgmarked.Felgene er nesten ned til den minste detalj identisk, men med visse avvik.F.eksdyre felger fra den tyske tuner AC Schnitzer kan det produseres replikaer av for salg, men selve AC Schnitzer sin logo kan ikke prege produktet/felgen.Kanskje noe utenfor debatten, men er ihvertfall en måte å omgå trademark regelen på pr idag.Ellers er jeg enig med den rabiatus, en kopiert DVD er ikke et reellt tap for f.eks Warner Bros eller DreamWorks, men kan fortrenge/erstatte et fremtidig salg av DVD'en. Eller så er det også noen som gjør som meg, laster ned filmen først, ser den og liker den så godt at jeg kjøper originalen i butikk :)

 23. bennern sier:

  >Ikke sløs tiden din gutt. Å laste ned musikk påfører artistenes lommebok like direkte som hvis jeg skulle stukket en pistol mot deg og bedt deg om å tømme din lommebok. Fjols…

 24. Anonymous sier:

  >Takk for herlig lesing! Endelig fikk folk høre noen motargumenter og ikke bare industriens redde skrik :) Har egentlig ikke funnet noe i teksten din jeg er uenig med, så skjønner ikke helt hva gutta over meg prøver å motbevise.Per Pleks: Forresten så gjør folka fra The Pirate Bay ingen kriminell handling heller. De distrubierer kun filer med instruksjoner om HVOR du kan få lastet ned det du vil ha tak i. Altså laster du ned fra andre private datamaskiner. The Pirate Bay har aldri noen filmer, spill osv. på sine servere. Dette med at de skal straffes for at de gir ut informasjon andre har gitt dem er absurd.Egentlig så vil man ha et alvorlig problem med å bevise noe som helst når det gjelder opplasting og nedlasting siden det angår såpass mange privatpersoner i et stort nettverk, der små biter av filer blir sendt. Men som sagt sender ikke The Pirate Bay en eneste av disse små bitene av de aktuelle filene til noen som helst..

 25. Anonymous sier:

  >Plate- og filmbransjen tenker jo heller jo ikke på økt inntekt på mer popularitet, publisitet på sosiale nettverk, presseomtale, sponsorer, reklame, effekter, konserter……..

 26. Daniel sier:

  >Plate- og filmbransjen tenker jo heller jo ikke på økt inntekt på mer popularitet, publisitet generelt på sosiale nettverk og medier, presseomtale, sponsorer, reklame, effekter, konserter……..og hvis penger er motivasjonen til å være i musikk og filmbransjen, så mener jeg vedkommende burde finne seg noe annet å gjøre.

 27. Anonymous sier:

  >Piratkopiering er selvsagt ikke tyveri. Det er 'copyright infringement' på godt norsk. Og hadde det vært mulig å kopiere for eksempel biler, hus, mat, osv. er jeg rimelig sikker på at dette hadde vært særs populært. Man har bare påført et tap for rettighetshaveren dersom man lastet ned filmen/spillet/musikken istedetfor å kjøpe den, noe som selvsagt gjør vurdering av tap i disse tilfeller veldig vanskelig. Når man i tillegg har situasjoner der folk laster ned for å 'prøve' for eksempel musikk og spill og deretter kjøper det( for å støtte artist/utvikler, osv), så har jo faktisk piratkopieringen gitt rettighetshaver en gevinst. Uansett tror jeg man kan komme med så mange gode argumenter man bare vil, uten at det forandrer noens meninger om dette temaet.

 28. Anonymous sier:

  >“We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.”

 29. Anonymous sier:

  >Mange av dem som piratkopierer er barn. Skal vi liksom arrestere barn?

 30. Anonymous sier:

  >Jeg synes hele konseptet med en CD er skikkelig tull. Jeg vil kanskje ha 3 av sangene på en skive, men er nødt til å betale for 12 forskjellige sanger jeg ikke har lyst til å høre på.Det ender som regel opp med at jeg i stedet laster ned disse 3 sangene jeg faktisk vil ha fra nettet og det blir med det.Det er klart at en har alternativer som iTunes, men så begynte jeg å lese litt.Users can make a maximum of seven CD copies of any particular playlist containing songs in the m4p file format purchased from the iTunes Store.Users can access their purchased songs in the m4p file format on a maximum of five computers.Songs in the m4p file format can only be played on a computer with iTunes or an iPod; other MP3 devices do not support FairPlay encoded tracks.Så jeg kjøper en sang, men jeg kan faktisk ikke høre på den på hvilken måte jeg vil? Så vidt jeg vet er det ingen restriksjoner på hvor jeg kan høre på en CD så lenge det er til personlig bruk og ikke f.eks på en kafê.Jeg tror jeg velger å piratkopiere videre.

 31. Saapa sier:

  >Det åndsverkskaperen taper på hobby pirater, er potensiell inntekt. Ikke faktisk inntekt.Fordi en film er til salgs, kan en person velge å kjøpe eller ikke. Dersom en person kopierer en film, stiller seg på gata og selger til litt under butikkpris, da taper åndsverkskaperen penger.

 32. PML sier:

  >For det første så er intellektuell eiendom et påfunn av et begrep for å få det til å fremstå som "privat eiendom". Begrepet oppstod ca. 1980, sjekk http://ngrams.googlelabs.com/ For det andre så er det ikke eiendom, men privilegier. Det er faktisk en viktig detalj fordi dersom det var snakk om eiendom så ville man i såfall ha hatt privat eiendom fram til vernetida går ut, og offentlig eiendom i all ettertid. Ved å bytte ut privilegier med eiendom så forstår ikke folk dette tosidige tidsbestemte eierskapet. Forlengelse av vernetida pågår med jevne mellomrom. Hele rockens tidlige historie ble ranet fra den offentlige sfære for et par år siden da mye tidlig produksjon nærmet seg public domain.

 33. Anonymous sier:

  >Hei Marius, jeg er helt sikker på at du ikke hadde skrevet denne bloggen om det var din film, din musikk eller ditt spill som ble kopiert og spredd for alle vinder!Hilsen Øyvind fra Twitter.

 34. Anonymous sier:

  >Kverulanter. Alle vet det er ulovlig, og at man ikke skal piratkopiere, men en hel generasjon gjør det, og ingen kan håndheve det. Sånn er verden. Ikke vits å kverulere høl i huet på hverandre av den grunn.

 35. Anonymous sier:

  >Det er snakk om potensiell inntekt…Personlig gidder jeg ikke å betale 200 kr for en DVD jeg kanskje liker, da lar jeg heller vær.De eneste DVD'ene,CD'ene,PC-spilla osv jeg bruker penger på er de jeg veit er bra.Er det et spill jeg spiller mye liker jeg å ha kjøpt dette spillet ettersom det er mye lettere å spille det på andre maskiner osv.De som eier rettighetene til disse spilla taper dermed ingenting i mitt tilfelle,noe som sikkert gjelder endel andre også.For å ta et morsomt eksempel som absolutt ikke er tilfelle, nemlig hvis alle nedlastere kjøpte produktet de lastet ned:Svir det mye for noen som tjener mange hundre millioner kroner i året å tape x antall millioner kroner i året?Et glimrende eksempel er South Park som parodierer kjendisene som pga nedlastning ikke har råd til gullbelagt haitank ved svømmebassenget, Britney hadde ikke råd til den nyeste utgaven av jet-flyet og det blir ikke egen øy i stillehavet til minstemann.Veit dette er veldig usaklig, men allikevel tenk over det.Hadde nedlastinga virkelig skada artisten f.eks. hadde de ikke hatt råd til sin egen lille kommune å bo i.Mer skal ha mer.Det har alltid vært en "gråsone" angående nedlastning, er det virkelig så ulovlig?"Den som vet det rette, gjør det rette."

 36. Anonymous sier:

  >Det er jo faktisk noen som har brukt MASSE tid og MASSE penger på å lage en film, spill o.l. og det er noe de har rettighetene på. Du har ingen rett til å ta dette gratis.

 37. Anonymous sier:

  >En rekke eksempler på den gamle, velkjente, latterlige logikken: "Jeg og alle andre bør ha fri tilgang til musikk, film, spill og alle andre åndsverk fram til vi selv eventuelt velger å betale for det."Jeg fatter ikke hvordan folk kan påberope seg en slik rett. Hvem skal betale for ei plate eller en film? "De andre"? Ingen? Skal folka som lager musikken eller filmen eller hva det måtte være, samt alle andre som er involvert på noe tidspunkt, jobbe gratis og gi bort produktet når det er ferdig?Skal alle kreative mennesker som skaper noe immaterielt gjøre det for anerkjennelse alene, og for egen kostnad, og så måtte basere seg på frivillige donasjoner fra de som måtte føle for det?

 38. Anonymous sier:

  >Nedlasting av musikk synes jeg ikke skader bransjen så mye pga man laster ofte ned musikk som ikke er tilgjenglig andre plasser og ofte må man kjøpe hele albummet men vi har jo gode alternativer der man kan laste/ streame ned billig som itunes og spotify.Mange ganger ville man uansett ikke kjøpt hele albummet og man blir jo letter obs på nye artister.Når det kommer til om det er tyveri eller ikke så er jeg litt usikker. Men de som laster ned film skyter seg bokstavlig talt i beinet jo mer dere laster ned og jo ferre dvd og bluerays dere kjøper jo mindre kinobesøk der har jo mindre tjener produksjonselskapet og ergo har de mindre penger til å hyre inn dyre og gode skuespillere til å lage gode filmer Og et faktum er at mange av de store filmselskapene går ikke så godt som man tror med unntak av disney og noen få andre.For man kan fakstisk ha 100 milliarder i omsetning og gå i underskudd for det er jo tross alt overskuddet som teller. Greit at stjernene tjener noe helt sykt hinsides men det er bare sånn det er og det er jo bare et lite knippe som tjener så mye så ihvertfall når det gjelder film så mener jeg at utlovlig nedlasting ødelegger i stor grad for salg. lastet ned litt før med sluttet pga dårlig kvalitet og ikke tekst osv synes det ødelegger filmen å se den med dårlig lyd å bilde på en liten skjerm.er 1001 ganger bedre å se den i hd 1080p bluray kvalitet på 135tommer prosjektor lerret.når det er det sakt kunne filmbransjen tirettelagt bedre for streaming og nedlasting i hd kvalitet til til en ok abbonmentspris etc så noe skyld har de selv også

 39. Anonymous sier:

  >I would'nt steal a car, but I would god damn sure copy one!

 40. Anonymous sier:

  >Selvsagt er det tyveri å kopiere en Ferrari ned til minste detalj, inkludert de deler som er beskyttet av patentrettigheter. Men det er ikke ulovlig å lage sin egen bil som ligner. Spørsmålet blir når den ligner for mye. Selvsagt kan du ta gitaren og spille inn din egen musikk som ligner den du kjøpte, bare den ikke ligner for mye. En kopiert datafil er en kopi ned til minste detalj og er da ulovlig å omsette.

 41. Anonymous sier:

  >Snakk om å prøve å rettferdiggjøre piratkopiering. :-D Du har aldri produsert åndsverk selv eller jobbet direkte med åndsverk, har du? " En person er arbeidsledig og har veldig dårlig økonomi. Vedkommende laster ned et veldig stort antall filmer fra The Pirate Bay, og trekkes for retten av filmenes rettighetshavere. (…)"Det her bunner i at om du ikke har råd, så HAR du ikke råd og du har rett og slett ikke anledning til å hjelpe deg selv til luksusgoder som du ikke har råd til. Noen sitter og produserer dette her og bruker tid og penger på det.

 42. Anonymous sier:

  >"Plate- og filmbransjen tenker jo heller jo ikke på økt inntekt på mer popularitet, publisitet på sosiale nettverk, presseomtale, sponsorer, reklame, effekter, konserter…….."[sarkcasm]Nei, den tanken har de nok aldri gjort seg. [/sarcasm]

 43. Anonymous sier:

  >- nei jeg sammenligner ikke det å piratkopiere som det samme som å stjele en bil.Men nok engang så er det å piratkopiere stjeling, tro det eller ei ;)Hadde en heftig diskusjon med min kjære om dette da han leste innlegget. Han mente ikke det var det. Han mente at verdien ble ikke mindre av piratkopiering. Mens jeg mener selvfølgelig det blir mindre verdi hvis filmen allerede ligger ute på nettet og vi bare kan laste det ned gratis istedenfor og kjøpe filmen i butikken. De som lager filmen taper på det. Derfor er det også opphavsrett og kjøpsrett. Han mente at kopiering var ikke stjeling. Men så lenge det er lover og regler om kopiering, så har du fortsatt brutt en lov, selv om konsekvensene for å piratkopiere det ikke er det samme som å stjele en bil.Hvorfor tror du folk aldri kjøper cd'er lenger? Jo fordi det enkelt å greit ligger ute på nettet! Og hvem taper på det, jo de som lever av musikken!Så slutt og forsvar dere selv med å si at piratkopiering ikke er stjeling bare for og rettferdig gjøre dere selv. Det er ikke vi som taper på det når vi laster ned musikk eller film eller hva enn det måtte være av det som ligger gratis ute på nettet. Det er faktisk de som lever av det. Og det får ringvirkninger.Det er en grunn for at cd'ene er beskyttet for eks. Det er for å forhindre kopiering! Konsekvensene er bare kanskje ikke like stor om man går å stjeler en bil!Btw, jeg vant min diskusjon med min kjære

 44. Anonymous sier:

  >Dette var oppfriskende lesing på en tirsdags morgen. Ser at det er mange her som har slukt bransjens agn med hud og hår når de mener at kopiering er tyveri. Dersom plate og filmbransjen skulle fått det som de ville så hadde vi ennå måtte kjøpe LP-plater og filmruller… Teknologien forandrer seg, og bransjen har sovet i timen.Bra at det er noen som har skjønt hva det dreier seg om, stå på Rabiatius!

 45. Anonymous sier:

  >Les denne, så kanskje du skjønner litt lenger enn nesetippen.http://www.marillion.com/band/upload.htm

 46. Anonymous sier:

  >Film/musikk bransjen viser til reduserte inntekter etter at folk begynte å kopiere/laste ned.

 47. Anonymous sier:

  >"Film/musikk bransjen viser til reduserte inntekter etter at folk begynte å kopiere/laste ned."- Selvsagt vil de si dette, de stritter i mot ny teknologi med nebb og klør. Jeg på min side stiller et stort spørsmål til bransjen sin såkalte statistikk.

 48. Anonymous sier:

  >Så hvis jeg hacker meg inn på din konto og overfører saldoen din til min konto så er ikke det tyveri? Jeg har jo ikke stjålet noe fysisk!Sorry mac, men alle argumenter du kommer med har jeg hørt før. Piratkopiering er tyveri. Jeg piratkopierer selv, men er i det minste ærlig nok til å innrømme det.

 49. Anonymous sier:

  >Jeg for min del er drittlei cd plater som blir ripete, skipper i humper(bil), så mp3 + usb penn for min del…Jeg har lastet ned en del filmer, og sletter de etter jeg har sett de(så jeg deler faktisk ikke).Jeg påfører ingen tap heller, siden jeg ikke eier dvd spiller som faktisk funker bra nok til å kjøpe dvd'er, så de taper ikke salg fra min side.Om bransjen har fått hue ut av rævva å fått med seg at vi lever i en digital verden, og åpnet for streaming/nedlasting av spill/filmer/musikk, noe jeg hadde jeg foretrukket det.Men kjøper jeg musikk, vil jeg ha anledning til å dra den med meg hvor jeg vil, å spille den av hvor jeg vil.At bransjen vil ha idiotiske beløp av privat personer pga nedlasting, har ikke en dritt med erstatning å gjøre, men et forsøk på å få inn penger samt skremme vannet av andre pirater.men la oss se… er det mange som laster ned sanger/film/eller lignende?om politiet skal bruke resurser på å saumfare datatrafikken i verden, i stede for å etterforske voldtekt, drap, TYVERI, og andre (i mine øyne) mer seriøse lovbrudd, så må vi få endringer i politi budsjettet her…..=Wolf=

 50. Anonymous sier:

  >I de rettssaker vi har sett i Norden har rettighetseierne (og domstolene) forlengst gått bort fra en-til-en erstatningskravet du har satt opp som en grunnpillar i argumentasjonen din.

 51. Anonymous sier:

  >Jeg er lærer og vil si at dagens ungdom bruker nedlastning som en slags test av varen..! Er filmen eller musikken bra nok kjøper mange av dem orginalen..!

 52. Anonymous sier:

  >"Jeg vil også nevne at jeg ikke har den ringeste antydning av kunnskap om jus." … hvorfor i HELVETE fortsetter du å skrive om det da? Du er jo kunnskapsløs? Idiot!

 53. Anonymous sier:

  >"Så hvis jeg hacker meg inn på din konto og overfører saldoen din til min konto så er ikke det tyveri? Jeg har jo ikke stjålet noe fysisk!"Intil vi en dag begynner å kjøpe melk med The Matrix, og betaler for bussbiletten med en episode av The Simpsons, så er dette en dårlig sammenligning. Åndverk er ikke en form for betalings middel.Hvis du hadde kopiert alle pengene mine over til din konto hadde det ikke vert tyveri. Det hadde selvfølgelig hatt store konsekvenser for økonomien dersom alle gikk rundt og kopierte penger, men det er en stor forskjell mellom penger og filmer do ignorerer; Penger er ikke et åndtverk!Jeg vil nå si at piratkopiering er per idag ulovelig, men det er ikke sammenlignbart med å stjele en bil (eller penger). Jeg håper nå at vi vil se den dagen film- og musikkbransjen kommer over drittunge-nyktene sine og godtar at teknologien løper i fra dem.Hvis det fortsatt er noen som ikke ser forskjellen mellom en bil og en film, her er en morsom animasjon som kanskje gjør ting litt klarere: http://www.youtube.com/watch?v=IeTybKL1pM4

 54. Anonymous sier:

  >Sier meg enig i at mange andre her, piratkopiering er en form for tyveri. Jeg gjør det selv, men jeg er ikke så skinnhellig og selvhøytidelig at jeg får meg selv til å tro det ikke er uærlig.Argumentene er syltynne, spesielt med tanke på digitale medier. Når du kjøper spill er det ikke platen og plast coveret du kjøper, det er koden. Samme gjelder musikk, platen koster en brøkdel, salgsverdien kommer av framførelsen av artisten/gruppen. Du ser ut til å mene at tapt salg ikke er ett tap, tror de fleste økonomer ville være sterkt uenig med deg der. Tallene for antall nedlastinger vil nok være høyere enn tapt salg siden det er risikofritt og gratis, noe som fører til at man ofte laster ned ting man ikke ville vurdert å kjøpe engang. Ville vært mer opptatt av utviklingen at private aktører vil ta over rollen som politiet skal ha når det gjelder dette. Private aktører skal ikke drive etterforskning og sakstiltale på måten de har gjort så langt.

 55. Anonymous sier:

  >Vet ikke helt hvor jeg skal begynne her….Tror jeg skal gjøre det kort:Du skriver at:..de tar det for gitt at åndsverket i et slikt tilfelle er uløselig tilknyttet det analoge mediet det opprinnelig ble levert på. Faktisk er de så ekstreme på dette punktet at de, noen steder men ikke overalt, har fått politikerne til å vedta lover som forbyr kopiering av kjøpt åndsverk til annet medie enn det opprinnelige….Forklar meg da hvorfor det ofte blir utgitt filmer med DC (Digital Copy)?Dette fåes også…for your pleasure i én pakke, som inneholder BD/DVD og DC….event DVD/DC.Den digitale kopien står du fritt til å kopier over på egnet media…i full kvalitet.Et annet hypotetisk spørsmål: Hva om 100% av brukerne hade lastet ned ulovlige filmer… Hvem hadde da hatt mulighet og lyst til å produsere nye filmer??…Hvor skulle man fått ny kapital?DVD/BD salg av filmer, får større og større betydning for filmens inntjeningspotensial.Dette er ikke nødvendigvis kun snakk om fortjeneste rett i egen lomme, men også kapital til å produsere nye filmer.Tror du skal ta en titt på hva en film koster å produsere, omsette, og gi ut i et marked.Omsetningen i filmbransjen er meget høy, men har desverre ikke noe med fortjeneste å gjøre.Greit….det koster 3-5 kroner å "presse" en DVD….men hva med kostnader for mastere, bokser, cover, teksting, markedsføring, o.s.v o.s.v?Hvis alle bruker ulolig nedlastede filmer, vil det ikke ta lang tid før det ikke er filmer å laste ned lenger….Ikke bit deg selv i halen, og grav deg ned ved å være blåøyd….

 56. Håvard sier:

  >Piratkopiering er ikke det samme som biltyveri! Man kan sammenligne piratkopiering med å kjøre buss!

 57. Anonymous sier:

  >Selfølgelig skal de få betalt, men hva er årsaken til at så mange laster ned?Går jeg inn på HBO eller FOX fra en amerikansk IP adresse så får jeg streame seriene jeg følger med på i grei kvalitet mot reklame (som er helt greit for meg), men hvorfor kan jeg ikke gjøre det samme når jeg kommer fra en Norsk IP adresse, cr lover og regler? Forsøker jeg og koble meg opp mot Netflix må jeg forfalske en amerikansk adresse for at det skal fungere.Det viser seg også at de som laster ned er det som kjøper mest, folk har en tendens til og laste ned en ting, hvis det er bra så kjøp om det er dårlig slett.Jeg er så møkkalei av dere bedrevitere som snakker om at nedlasting kommer til og ødelegge markedet, det kommer ikke til og skje da industien vil tilpasse seg markedet og tilby feks Netflix i Norge. Det er ikke en hemmelighet at de tjener mer på salg av fysike varer en digitalt salg, derfor velger bransjen og vente så lenge som mulig får de velger og tilby gode tjenester. Musikk kjøper jeg på Spotify (betaler 99,- NOK mnd, samme med Winmp), det betyr av platebansjen tjener 2376,- nok i året på meg, før nedlasting kom var jeg ikke i nærheten av og benytte så mye penger på musikk som det jeg er idag nettop pga at det er laget gode tjenester som jeg vil benytte.De burde opprettet ett felles selskap som er eid av alle feks filmprodusenter, dette selskapet må ha i oppgave og distribuere varene over nett.

 58. Anonymous sier:

  >Jeg synes film/platebransjen har feil vinkling på problemet. Den digitale tidsalderen er over oss mens film/platebransjen fortsatt lever på 90 tallet. Mange folk bryr seg ikke lenger om å ha en "hardware" kopi av en CD eller DVD/BR. Hadde de heller brukt resurser for å tilgjengeliggjøre "åndsverk" like enkelt som det er å piratkopiere(spotify/voddler o.l.), så hadde mange av dagens pirater heller brukt dette mediet.Når det finnes tjenester som Steam for å kjøpe og laste ned spill, så er det mye mer praktisk for meg enn å måtte gå i en butikk for å få tak i samme produktet. I tillegg så har jeg uendelig nedlastningsmuligheter for produktet slik at jeg aldri risikerer å miste noe pga slitasje/datacrash osv.Et annet problem er at bransjen har oppdelt verden i soner for release slik at ikke alt blir tilgjengelig samtidig over hele verden.Dette fører også med seg piratkopiering av folk som ikke vil vente til at release kommer til "sin" sone.Etter min mening er det bransjen selv som er skyld i problemet.Herman

 59. Anonymous sier:

  >Kopiering er ikke det samme som tyveri.Alle cd/plater som er laget har kun noen få bra sanger og masse uinteresant vas.Det nevnes i på toppen at spill næringen styper men faktum er at dette er den lovlige næringen med størst omsetning så det er ikke det beste eksempelet.De svimlende intektene som skal forsvares er mye p.g.a. noen tøvete fantasier om at artistene/skuespillerene er verdt flere millioner for noen måneders arbeid. I en del filmer blir det benyttet mye animering som er veldig tidkrevende/kostbart. En musikkproduksjon koster tusener, ikke millioner.Han har et poeng so brukte en Southpark episode som eksempel. Men det er ikke bare artistene som skal ha til salt i grøten og gullfliser i basenget, også en del i produksjonselskapet vet hva de synes de er verdt.Hvis de kun lager kunst for å tjene penger er mye av vitsen borte. Ordentlige kunstnere holder på med kunst fordi det gir noe utover å bare tjene penger.Jeg sier ikke at alt skulle vært gratis, da dette ikke er gjennomførbart i en materialistisk egoistisk verden.Hadde vi brukt samme filosofi som i næringslivet generelt m.h.t. konkuranse/pris hadde prisene kanskje kommet på et nivå som i stor grad hadde motivert kjøpere.

 60. Anonymous sier:

  >For 100kr i mnd får du Spotify (50kr om du nøyer deg med kun på PC), 43000 minutter med musikk i mnd. Om du trenger mer musikk enn det per mnd er du bare kravstor. Og du kan hoppe over de sangene du ikke liker. Filminspillinger koster en del mere så da ville vel prisen vært kanskje 1000kr mnd men uansett hva prisen for et filmsystem basert på noe lignende så ville det uansett vært bedre enn piratkopiering.

 61. Anonymous sier:

  >or 100kr i mnd får du Spotify (50kr om du nøyer deg med kun på PC), 43000 minutter med musikk i mnd. Om du trenger mer musikk enn det per mnd er du bare kravstor. Og du kan hoppe over de sangene du ikke liker. Filminspillinger koster en del mere så da ville vel prisen vært kanskje 1000kr mnd men uansett hva prisen for et filmsystem basert på noe lignende så ville det uansett vært bedre enn piratkopiering.* Om du ser på pris for en CD og pris for en DVD så burde ikke forskjellen for pris på en streaming tjeneste være så stor. F.eks 150 kr for en månedlig film tjeneste tilsvarer jo det samme som butikkpris forskjellen mellom film og musikkHerman

 62. Anonymous sier:

  >Altså slik jeg ser det; Om jeg laster ned en film, å ser den på pcen min, så mener jeg at ingen kan straffe meg for å ha stjålet filmen, fordi det finnes ingen som kan fortelle meg at jeg ville ha kjøpt den filmen om jeg ikke fikk lastet den ned. Jeg så den bare fordi den var "gratis", og ville aldri sett den, og ihvertfall ikke kjøpt den om jeg måtte betale.. Så selv om jeg har sett denne filmen uten å betale, så ville aldri noen fått pengene for denne filmen uansett, fordi jeg ikke ville kjøpt den :)

 63. Anonymous sier:

  >Dessuten er det MANGE artister og uavhengige filmer som blir oppdaget nettopp på grunn av nedlasting! Se for dere en israelsk rapper som faktisk er dritgod å lage musikk.. en unggdom i norge finner tilfeldigvis en av sangene og laster ned. det som da skjer er at denne personen iløpet av en uke ville ha fått hele vennegjengen sin til å hørt denne sagen (evt flere) og plutselig damer og herrer, så er denne artisten kjennt :) Bare på grunn av at det fantes en gratis sang på nettet. De som virkelig liker en artist ender opp med å kjøpe en plate til slutt uansett =)

 64. Anonymous sier:

  >Haha… Det er så latterlig å lese alle de idiotiske argumentene her… Javel, så du har ikke en DVD spiller så da hadde du heller ikke kjøpt filmen… Nei vel.. Men hadde ikke filmen vært tilgjengelig for nedlastning hadde du sikkert prioritert å få tak i en DVD spiller og kjøpt filmen… Vil du ikke betale for filmen så la vær å laste ned. Laster du den ned er det fordi du vil se filmen og da skal du betale om du ikke ønsker å være kriminell.. Jeg laster ned flere filmer i uka, men jaggu kjøper jeg mange filmer også. Men faktum er fortsatt at jeg juridisk sett er kriminell. Fordelen er at jeg kun har bra fimer i min samling. Alt skrot og søppel lar jeg rett å slett være å kjøpe. Så sånn sett kan man se på det som forbrukermakt. Men like forbanna er jeg en kriminell i lovens forstand :-)

 65. tresfjording sier:

  >Jeg trykte på F3 på denne siden og tastet inn ordet opplevelse, men fikk ingen treff.Klart vi kan si at om en kopierer en fil så ligger filen igjen og dermed intet tapt for den rettmessige eieren. Men eieren selger deg ikke bare en låt som du kan spille av, han selger i hovedsak en opplevelse. Og det er denne opplevelsen som gir låta verdi.Samme med et dataprogram. Det selges for å løse et ”problem” potensielle kunder i markedet har. Man sier at varen har et markedspotensial. Derfor blir det liksom helt feil å laste ned en piratversjon av f.eks. Photoshop for å bruke det, uten å betale for løsningen på det problemet.En bil løser også et problem. Du blir mer mobil og kan flytte deg over større avstander på kortere tid. Tar du en bil uten å betale for den og uten eierens samtykke, så er det et tjueri uansett hvordan du snur og vender på det.Egentlig kan man vel trygt si; Har du tilegnet deg noe som du egentlig skulle ha betalt for og som gir deg en eller annen fordel/opplevelse materielt, fysisk og/eller psykisk, så er det å klassifisere som et tjueri. Eller tar jeg helt feil nå?

 66. Fan sier:

  >Så vanvittig mye lite gjennomtenkt vås.eks:"Skal vi arrestere barn"????Barn kan ikke tegne internett abo.Forøvrig er dette blogginnlegget stort sett sløsing med båndbredde.Bloggeren viser liten kunnskap om emnet og har følgelig fyllt innleget med synsing, tullete påstander og rett og slett faktafeil.Det meste av de påstander bloggeren tillegger rettighetshavere er blank løgn….og ikke minst fullstendig udokumentert. Rett og slett synsing.Uansett argumenter dreier dette seg om enkle prinsipper. Det enkleste av dem alle er noe selv barn vet:Forskjellen på Mitt og Ditt.At blogger ikke klarer å se noe så enkelt og forsøker å rettferdigjøre snyltingen sier sitt om nivået. Til bloggeren.Jeg vil gjerne høre en eneste god grunn til at du skal kunne forsyne deg av mitt og andres arbeid uten å betale???Hvordan man velger å definere denne snyltinga er egentlig kun interesant i juridisk sammenheng, men man trenger ikke være advokat for å vite forskjellen på Mitt og MittDette handler kun om å slippe å betaleog de latterlige argumentene er de samme:Eks:-"Mye dårlig musikk/film"den idioten som tror dette er et argument for å forsvare snyltingen bør lære seg hva begrepet SUBJEKTIVT betyr.-"Jeg hadde ikke kjøpt filmen allikevel"Hva så, er det greit at du sniker deg inn på kinoen siden du ikke hadde kjøpt billett allikevelHvis du ikke har tenkt å snaike på trikken, så kan du vel gå.Endelig en person med selvinnsikt:"Jeg gjør det selv, men jeg er ikke så skinnhellig og selvhøytidelig at jeg får meg selv til å tro det ikke er uærlig.#Man må jo være korka for å tro at man kan rettferdigjøre at man forsyner seg uten å betale. At folk faktisk gjør det er ikke annet enn å forvente. Det er jo gratis.@PML"For det første så er intellektuell eiendom et påfunn av et begrep for å få det til å fremstå som "privat eiendom". Begrepet oppstod ca. 1980, sjekk http://ngrams.googlelabs.com/"Hahahahaha…. kom deg tilbake på skolebenken er du snill."Oppstod i 1980"Jeg kommer til å le hele uka Takk for den .Med nivået man ser på "argumentasjonen" her , har ikke rettighetshaverne så mye å frykte.

 67. Jeg har studert bloggen din og må kjenne noen interessante ting å vite. veldig bra arbeid fra deg! Virkelig verdsatt arbeid!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s